කෑම්ප් කරද්දි අපිම සිතියමක් සාදමු. (02) Hiking Navigation Skills (05)


ඔබ නියමිත පරිමාණය සහ දිශාව දන්නා බැවින් අවට පිලිබඳ මනා අවබෝධයක් සේම අතරමං වීමට තිබෙන අවස්ථාව අඩු වී පහසුවෙන් කුඩාරම කරා නැවත පැමිණීමට හැකි වනු ඇත. එලෙසම ආපදා තත්වයකට මුහුණ නොදී වැඩි කාලයක් සුරක්ෂිතව සිටීමට මෙකී කුඩා සටහන හෙවත් සිතියම ඔබට උදවු වනු ඇත.

මේ වීඩියෝවේ ඇතුලත් සියලු කරුණු මේ ලිපියෙන් කියවන්න.

ලංකාවේ අපේ Hiking සහ Camping නාමාවලිය

මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ අනෙකුත් අන්තර්ගතය සැකවින්.

සිතියමක් නැතුව මාලිමාව

මා මෙම වීඩියෝ සාදන්නේ / Platform Using for Video Editing.

වීඩියෝ නිර්මාණය සඳහා මම යොදා ගන්න උපකරණ
GoPro Hero8 –

#Malimawa #SafeHikeSrilanka #HikingNavigationSinhalaSource link

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *