පියවර මැනීම සහ අංශක 90 ගමන් කිරීම. Hiking Navigation Skills (03)


ඔබ මේ දෙය කළ යුතු වන්නේ ජිවිතයේ එක් වරක් පමණයි. (තවමත් උසින් වැඩෙන දරුවකු නොවේ නම්). ඒ නිසා තරමක් මහන්සි වී මේ කටයුත්තේ යෙදුනාට කමක් නැහැ.

පියවර මැනීම සහ අංශක 90 ගමන යනු Hiking සහ Back-Country කෑම්පින් වලදී අතරමං නොවීම සඳහා අපගේ අවබෝධය අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුම කාරණාවක් ලෙසට හැඳින්විය හැකියි.

Hiking සහ Camping කැමැති අය අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්න ඕන හැකියාවක් නැත්නම් Skill එකක් තමයි මාලිමාව. ඒක ගැන සිංහලෙන් සරලව ඉගෙන ගමු.

මේ වීඩියෝවේ ඇතුලත් සියලු කරුණු මේ ලිපියෙන් කියවන්න.

ලංකාවේ අපේ Hiking සහ Camping නාමාවලිය

මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ අනෙකුත් අන්තර්ගතය සැකවින්.

සිතියමක් නැතුව මාලිමාව

මා මෙම වීඩියෝ සාදන්නේ / Platform Using for Video Editing.

වීඩියෝ නිර්මාණය සඳහා මම යොදා ගන්න උපකරණ
GoPro Hero8 –

#Malimawa #SafeHikeSrilanka #HikingNavigationSinhalaSource link

9 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.