සරල රේඛාවක් දිගේ ගමන් කිරීම. Hiking Navigation Skills (02)


මාලිමාවක් භාවිතා කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු සහ මාලිමාව යොදා ගෙන සරල රේඛාවක් දිගේ ගමන් කිරීම.

Hiking සහ Camping කැමැති අය අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්න ඕන හැකියාවක් නැත්නම් Skill එකක් තමයි මාලිමාව. ඒක ගැන සිංහලෙන් සරලව ඉගෙන ගමු.

මේ වීඩියෝවේ ඇතුලත් සියලු කරුණු මේ ලිපියෙන් කියවන්න.

ලංකාවේ අපේ Hiking සහ Camping නාමාවලිය

මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ අනෙකුත් අන්තර්ගතය සැකවින්.

සිතියමක් නැතුව මාලිමාව

මා මෙම වීඩියෝ සාදන්නේ / Platform Using for Video Editing.

වීඩියෝ නිර්මාණය සඳහා මම යොදා ගන්න උපකරණ
GoPro Hero8 –

#Malimawa #SafeHikeSrilanka #HikingNavigationSinhalaSource link

11 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.