හඳෙන් පාර සොයා ගමු. Hiking Skills- Navigation (08) මාලිමාව නැතුව දිශාව සොයමු (02).


මිනිසා නිපදවූ කිසිඳු උපකරණයක උදවු නොමැතිව Hiking සහ Back-Country Camping කරන අපි දිශාව සොයා ගන්න අන්දම…..

Hiking Skills සමඟ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න. දැන ගන්න. කියවන්න..
තව සැතපුමකට එකතු වෙමු. Let’s Walk That Extra Mile!

මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ අන්තර්ගතය සැකවින්.

පලවෙනි කොටස-
ඉරෙන් පාර සොයා ගමු.

දෙවන කොටස
හඳෙන් පාර සොයා ගමු.

තුන්වන කොටස
අහස නැතුව පාර සොයා ගමු.

හතරවන කොටස
තරු අපිට කියන පාර

මා මෙම වීඩියෝ සාදන්නේ / Platform Using for Video Editing.

වීඩියෝ නිර්මාණය සඳහා මම යොදා ගන්න උපකරණ
GoPro Hero8 –

#SafeHikeSrilanka #HikingNavigationSinhalaSource link

4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.